எங்களின் Steel King நிறுவனமானது கடந்த 20 வருடங்களாக இயங்கி வருகின்றது. எங்களின் மூலம் வழங்கப்படுகின்ற அனைத்து கட்டுமான மெட்டீரியல்கள் தரமான முறையில் இருக்கின்றது. எங்களின் கம்பெனியின் நிறுவினர் Mr.Hajee. K. Heerajohn.

Our Steel King has been operating for the last 20 years. All the construction materials provided by us are standard,Our company’s founder Mr.Hajee. K. Heerajohn.

All Kinds of Delears in

G.C. SHEETS & COILS
C.P. SHEETS & COILS
C.R. SHEETS & COILS
ALUMINIUM SECTION
ALUMINIUM SHEETS & COILS
GI WIRE MESH
PVC WIRE MESH
IRON WELD MESH
COLUR ROOFING SHEETS
P.R. STEEL SHEET